PŘEDSTAVENÍ

Náš architektonický ateliér tvoří sehraný kolektiv zkušených architektů, projektantů a praktikantů. Máme vytvořené zázemí stabilním okruhem všech profesních specialistů.

Množství úspěšně realizovaných projektů, pro celou řadu našich klientů ze soukromé i veřejné sféry, nás zavazuje poskytovat architektonické a projekční služby na té nejvyšší úrovni. Chceme i nadále udržovat a prosazovat dobré jméno naší společnosti, na kterou se mohou naši stáli i noví klienti s důvěrou kdykoliv obrátit a spolehnout. 

Ateliér disponuje standardními projekčními a grafickými programy a je vybaven moderní počítačovou a reprografickou technikou. Důraz klademe na neustálé vzdělávání a rozšiřování dovedností všech našich lidí. S našimi zahraničními klienty a partnery komunikujeme v anglickém, německém a ruském jazyce.

Ochranou známku architektonického ateliéru ARCHITO jsme registrovali již v roce 1995. Současná podoba ateliéru má právní formu S.R.O. Veškerá autorská práva zůstala nedotčena a garance za vytvořená díla byla kontinuálně převzata.

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÝ SERVIS

Projektovou dokumentaci zpracováváme komplexně od výtvarného architektonického návrhu, dále ve všech stupních stavebního a územního řízení, zastupujeme investora při jednání s dotčenými orgány státní správy - zajišťujeme ohlášení staveb, obstarání stavebního povolení a územního rozhodnutí. V rámci autorského dozoru dohlížíme na úspěšný průběh stavby.

STUDIE PROVEDITELNOSTI

Studie proveditelnosti je nejvyšším stupněm analýzy investičního záměru. Zpracovává se v přípravné fázi projektu. Analyzuje marketingové, finanční a ekonomické parametry projektu, které pak aplikuje v úvodní architektonické studii. Součástí je ověření možnosti spolufinancování projektu z veřejných zdrojů (státní rozpočet, evropské fondy) nebo podmínky komerčního financování. Nedílnou součástí studie je odborný odhad investičních nákladů stavby, včetně posouzení bonity, hodnoty, provozních nákladů a výtěžnosti budoucí nemovitosti. Studie proveditelnosti slouží jako podklad pro jednání o získání bankovního úvěru či o spolufinancování projektu z dotací nebo strukturálních fondů EU.

NAVRHOVÁNÍ STAVEB

Architektonická studie stavby představuje celkovou koncepci a výtvarný návrh, dispoziční a provozní řešení - včetně úvodní představy stavebně konstrukční, technické a technologické. Architektonický návrh musí odpovídat technickým požadavkům na výstavbu a všem parametrům dle příslušného územního plánu - není to jen výtvarné dílo, ale především souhrnné zadání stavby.

PROJEKČNÍ ČINNOST

Dokumentace pro územní řízení řeší architektonické, urbanistické a technické parametry stavby v souladu s lokalizací záměru. Projekt pro stavební povolení již podrobněji zpracovává stavebně architektonické, konstrukční a profesní řešení. Projekt pro realizaci stavby řeší podrobně stavebně konstrukční, technické a technologické provedení stavby jako celku.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

V zastoupení klienta projednáme projekt s dotčenými orgány státní správy a všemi zúčastněnými ve stavebním i územním řízení s cílem obstarání kladného stanoviska. Dlouholeté zkušenosti z velkých realizovaným projektů po celé ČR i SR nám dávají know-how pro náročná jednání - zvláště s památkáři, ochránci přírody, útvarem územního rozvoje, hlavním architektem nebo místní stavební komisí.

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Výkon autorského dozoru projektanta a zároveň technický dozor investora představuje odborný dohled nad realizací stavby, dodržením projektu, konstrukčním, technickém, materiálovém a řemeslném provedení - a to bez kompromisů a ústupků vůči dodavatelům stavby. Ochráníme nejen naše dílo, ale především vaše investice.

DESIGN INTERIÉRŮ

Návrhy interiérů jsou naší specializací, kterou doplňujeme náš poskytovaný komplexní projekční servis. Zaměřujeme se především na interiéry pro hotely, restaurace a kavárny. Dále navrhujeme a realizujeme reprezentativní interiéry pro firmy a veřejný sektor. Projekt interiéru zpracováváme do podrobnosti výrobní dokumentace, která se následně stává potřebným podkladem pro prováděcí dokumentaci stavby.

AUTORIZACE

Náš ateliér disponuje tzv. velkou autorizací ve všech oborech projektové a inženýrské činnosti:

  • PROJEKTOVÁNÍ STAVEB - návrhy a projekty staveb ve všech stupních řízení
  • INTERIÉROVÁ TVORBA - návrhy a projekty interiérů, design nábytku a doplňků
  • URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ - územně plánovacích dokumentace
  • ZAHRADNÍ TVORBA - návrhy a projekty zahradních, parkových úprav

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ing.arch. Alena Chitovová

Hlavní architekt, jednatel

+420 605 295 787

alena.chitovova@archito.cz

Ing.arch. Rostislav Chitov

Hlavní inženýr projektu

+420 605 295 790

rostislav.chitov@archito.cz

PROJEKTANTI

Ing. arch. Daniel Dvorský

Ing. arch. Michal Kolínský

Ing. arch. Pavlína Malinovská

Ing. Marek Novotný

Ing.arch. Pavel Kratochvíl

Ing. Lukáš Kovář

Ing. Tamara Bukowská

Ing. Kamil Procházka

PRAKTIKANTI

Sami se snažíme vychovávat a školit novou generaci našich kolegů, kterým předáváme zkušenosti formou odborné praxe.

Tomáš Fišar

Radek Prokop

Lukáš Mrazík

Michaela Chitovová

BÝVALÍ KOLEGOVÉ

Naším ateliérem prošla celá řada kolegů, kteří jsou nyní dále více - či méně úspěšní ve veřejné i soukromé sféře:

Ing. Radek Bačovský

Ing.arch. Kamila Hrbáčová

Ing.arch. Martina Řeřichová

Ing.arch. Magda Řeřuchová

Mgr. A. Ondřej Kubík

Mgr. A. Jiří Jindřich

Ing.arch. Petr Vaněk

Ing.arch. Ondřej Fuchs

Ing.arch. Jaroslav Šubrt

Ing.arch. Jaroslav Sládeček

Ing.arch. Michaela Kurková

Ing.arch. Petr Mareš